MÜŞTERİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

KONU: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Madde 1. Fıkrası uyarınca, ilgili kişinin (müşteri) veri sorumlusuna yazılı şekilde başvurarak, Kanun’un uygulanmasıyla taleplerini iletme hakkı mevcuttur. Bu hakkın kullanımında müşterilerin, işbu form aracılığıyla veri sorumlusu (şirket) 2 BE Eğitim A.Ş.’ye, Beytepe Mah. Küme Evleri No:8 Çankaya/ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı başvurusunu gerçekleştirmesi gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİBİ MÜŞTERİ TARAFINDAN DOLDURULMASI GEREKEN ALAN:

*Başvuru yalnızca başvuru sahibinin kendi şahsı adına (2 BE Eğitim A.Ş. tarafından gerektiğinde başvuru sahibinden kimlik ibrazını talep hakkı saklı kalmak kaydıyla) yapılabilmektedir.

İSİM: …………………………………………….

SOYİSİM: ……………………………………………….

T.C. Kimlik No: …………………………………………….

ADRES: …………………………………………….

İLETİŞİM NUMARASI: …………………………………………….

E-POSTA ADRESİ: …………………………………………….

TALEP KONUSU:

Lütfen aşağıda kanuni dayanakları sıralanmış talep konularından talep konunuzu içeren başvuru konunuzu, yanında yer alan bölümü net bir şekilde belirleyici bir işaretle işaretleyiniz.

a. 6698 Sayılı KVKK 11. Madde 11/1 (a) uyarınca, kişisel verilerimin işlenip işlenmediği hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. ……………………………..

b. 6698 Sayılı KVKK 11. Madde 11/1 (b) uyarınca, kişisel verilerimin işlenme faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. ………………………………

c. 6698 Sayılı KVKK 11. Madde 11/1 (c) uyarınca, kişisel verilerimin işlenme amacı ile amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. ………………

d. 6698 Sayılı KVKK 11. Madde 11/1 (ç) uyarınca, kişisel verilerimin aktarıldığı, yurtiçi ve/veya yurtdışında yerleşik üçüncü kişiler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. ……………

e. 6698 Sayılı KVKK 11. Madde 11/1 (d) uyarınca, eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verimin/verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum. ……………………………..

f. 6698 Sayılı KVKK 11. Madde 11/1 (e) uyarınca, kanuna uygun şekilde işlenen kişisel verilerimin işlenme amacı ortadan kalktığı için silinmesini talep ediyorum. ………………….

g. 6698 Sayılı KVKK 11. Madde 11/1 (e) uyarınca, kanuna uygun şekilde işlenen kişisel verilerimin işlenme amacı ortadan kalktığı için anonim hale getirilmesini talep ediyorum. …….

h. 6698 Sayılı KVKK 11. Madde 11/1 (f) uyarınca, kanuna uygun şekilde işlenen kişisel verilerimin işlenme amacı ortadan kalktığı için verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde silinmesini talep ediyorum. …………………

i. 6698 Sayılı KVKK 11. Madde 11/1 (f) uyarınca, kanuna uygun şekilde işlenen kişisel verilerimin işlenme amacı ortadan kalktığı için verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde anonim hale getirilmesini talep ediyorum. ……………….

j. 6698 Sayılı KVKK 11. Madde 11/1 (g) uyarınca, kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç ortaya çıktığını düşünüyorum. ……………………..

k. 6698 Sayılı KVKK 11. Madde 11/1 (h) uyarınca, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazmin edilmesini talep ediyorum. …………………….

l. Diğer nedenler: (Lütfen detaylı şekilde belirtiniz) ……………………………………………………………………………………………………

İşbu başvuru formu aracılığıyla tarafınıza bildirdiğim kimlik, iletişim ve adres bilgilerimin başvurum doğrultusunda 2 BE Eğitim A.Ş. tarafından işlenmesine Açık Rıza ile ONAY vererek, yukarıda bildirdiğim iletişim ve adres bilgilerim uyarınca cevabın;

E-posta adresime bildirilmesini …………………………………

Cevabın adresime bildirilmesini …………………………………

Talep ediyorum.

BAŞVURU TARİHİ :……………………………………..

BAŞVURUDA BULUNAN:……………………………………..

BAŞVURUDA BULUNAN İMZASI: …………………………..